นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง


บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) มุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความเป็นมืออาชีพ โปร่งใสและเป็นธรรม บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีสาระสำคัญดังนี้

 • บริษัทฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาจากคุณภาพ ราคา ปริมาณ การให้บริการ และความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้าและบริการ ตลอดจนการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • บริษัทฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 • บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าและผู้รับเหมาทุกรายด้วยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ ให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน เพียงพออย่างเท่าเทียมกัน
 • บริษัทฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ระบบการบริหารคุณภาพ(ISO 14001) โครงการคาร์บอนฟุตปริ้นท์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอาจส่งผลให้คู่ค้าหรือผู้รับเหมาถูกดำเนินการทางกฎหมาย
 • บริษัทฯ มีนโยบายห้ามบุคลากรของบริษัทฯ รับหรือให้ของขวัญ บริการต้อนรับ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่น ๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม หากการกระทำเหล่านั้นมีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เว้นเสียแต่ว่าเป็นของขวัญที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ เทศกาล และขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่น
 • หากคู่ค้าและผู้รับเหมาพบว่าบุคลากรของบริษัทฯ มีการดำเนินการใดๆ ที่ไม่โปร่งใส หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องแจ้งบริษัทฯ ทราบทันที


 • ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ มีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด

  จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติของคู่ค้า

  ช่องทางการแจ้งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน
  หากคู่ค้าหรือผู้รับเหมาพบเห็นการกระทำที่ขัดกับจรรยาบรรณและนโยบายของบริษัทฯ สามารถแจ้งเบาะแสได้ทันทีที่ คณะกรรมการตรวจสอบ: whistleblower@cpn.co.th หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ : CEO@cpn.co.th