คำถามที่พบบ่อย

 • Q
  ประโยชน์ของ E-Procurement

  ประโยชน์มากมายจากระบบ E-Procurement สามารถช่วยให้องค์กรลดค่าใช้จ่ายได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นราคาของวัตถุดิบ ไปจนถึงค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตที่ลดลง นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยเป็นผลจากการจัดการในการเลือก ผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายสินค้าและบริการ ที่ให้สินค้าคุณภาพดี และราคาเป็นที่น่าพอใจ และการลดต้นทุนจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ในแผนกจัดซื้อ ซึ่งรวมไปถึงการลดกระบวนการที่อาศัยระบบเอกสารที่เป็นกระดาษออกไป ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้ว E-Procurement สามารถช่วยท่านประหยัด ได้ประมาณ 15-35 เปอร์เซนต์ โดยขึ้นอยู่กับระดับของการใช้งาน ทางด้านระบบบัญชี และระบบรายงานนั้น ก็สามารถตรวจสอบ และติดตามการสั่งซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ได้แบบออนไลน์ ซึ่งช่วยให้มีความถูกต้องมากกว่าการทำงานในอดีต ที่อาจเกิดความผิดพลาดจากการใช้ระบบเอกสารได้ และที่สำคัญที่สุดก็คือ ความสะดวกรวดเร็ว

 • Q
  Sourcing,Procurement and Purchasing - ว่าด้วยการจัดหาและจัดซื้อ

  Sourcing แปลว่า การสรรหา เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการผู้ส่งมอบซึ่งรวมถึงการเลือกผู้ส่งมอบ การเจรจาต่อรองในเรื่องของสัญญา รวมถึงกระบวนการในการจัดหามาซึ่งสินค้าและบริการจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดี ราคาถูก (แบบสมเหตุสมผล)

  Procurement แปลว่า การจัดหา หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวกับการสรรหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยขอบเขตของกิจกรรมอาจกว้างขวางครอบคลุมถึงกิจกรรมระหว่างองค์กรที่รวมถึงหน้าที่ในการวางแผนการจัดหา การจัดซื้อ การควบคุมพัสดุคงคลัง การจัดตารางการขนส่งวัตถุดิบเข้าสู่โรงงาน การรับวัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ และการจัดการซากหรือสิ่งปฏิกูล

  Purchasing แปลว่า การจัดซื้อ หมายถึง หน้าที่หนึ่งในองค์กรที่รับผิดชอบในการจัดหาวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ และบริการที่องค์กรต้องการ

  สรุปแบบง่ายที่สุดคือ กิจกรรมการหาวัตถุดิบหรือบริการให้องค์กรจะเริ่มจาก Sourcing (ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงกลยุทธ์) จากนั้นจึงเป็นกิจกรรม Procurement (ซึ่งเน้นงานด้านเอกสาร) ควบคู่ด้วย Purchasing (เน้นตอนจ่ายเงิน)

  email Procurement Management Center : PCMcenter@cpn.co.th

 • Q
  E-Procurement คืออะไร

  คือ กระบวนการจัดซื้อ–จัดจ้างออนไลน์ ดำเนินการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นระบบที่ผสมผสานการทำงานระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย สามารถให้ข้อมูลสำคัญต่างๆ ช่วยในการตัดสินใจในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการได้ดียิ่งขึ้น  กระบวนการของ E-Procurement โดยทั่วไปจะมีกระบวนการทั้งหมด 8 ขั้นตอน แต่ขั้นตอนสำคัญที่ E-Procurement ช่วยลดเวลา และกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ขั้นตอน 2 ข้อขั้นต้น